Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht

Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal- en arbeidsrecht valt in grote lijnen op te delen in de volgende subdomeinen:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Ontslagregelingen en procedures
  • Opzegvergoedingen
  • Arbeidsongevallen
  • Sociale zekerheid
  • Sociaal strafrecht

Het arbeidsrecht omvat de wetgeving die uw rechten en plichten als werkgever en werknemer op de werkvloer definieert.

Zowel in opdracht van de werkgever, alsook in opdracht van de werknemer worden zaken behandeld die verband houden met het individueel arbeidsrecht. Binnen het individueel arbeidsrecht staan de arbeidsovereenkomsten centraal, daar deze de basis vormen voor de latere rechten en plichten die tussen partijen zullen spelen en moeten worden nageleefd. In die zin is het belangrijk dat u de nodige aandacht besteedt aan de opstelling van deze individuele arbeidsovereenkomsten en hierover voorafgaandelijk de nodige informatie inwint. Dit teneinde te vermijden dat onduidelijkheden of zaken die voor interpretatie mogelijk zijn, achteraf voor problemen zorgen. Anderzijds dient u ook bepaalde wettelijke voorschriften na te leven bij het opstellen van deze individuele arbeidsovereenkomsten.

Gezien een goede overeenkomst de basis vormt voor een goede samenwerking, kan u hier best niet lichtzinnig overgaan, te meer daar u hierdoor toekomstige problemen van bij aanvang reeds in de kiem kunt smoren. Het spreekt voor zich dat er in de loop van de tewerkstelling problemen kunnen ontstaan die, zowel in hoofde van de werkgever, alsook in hoofde van de werknemer, de verdere samenwerking onmogelijk maken. In het voornoemde geval zijn de ontslagregels en procedure van belang, aangezien een inbreuk op de wettelijke bepalingen aangaande ontslag, voor de nodige problemen kunnen zorgen en een financiƫle kater kunnen teweegbrengen. U kunt dan ook beter bezinnen eer u overgaat tot het geven of nemen van ontslag en u eerst informeren over wat u wel en niet mag, alsook wat de mogelijke implicaties zijn van een bepaalde keuze (opzeggingstermijn, opzeggingvergoeding, ontslag om dringend reden, collectief ontslag, enz.,...) die u wenst te maken. Dit alles tegen het licht van de opzegvergoeding die u verschuldigd bent wanneer u als werkgever of werknemer, de wettelijke voorschriften niet zou naleven. Deze opzegvergoedingen kunnen al snel hoog oplopen, waardoor deze financiƫle implicaties teweeg kunnen brengen, die u niet op voorhand had voorzien. Voorts is het ook belangrijk dat deze opzegvergoedingen correct worden berekend en dat met alle in aanmerking te nemen componenten rekening wordt gehouden. Tot slot kan ook nog worden verwezen naar het speciaal statuut van bijvoorbeeld de handelsvertegenwoordigers en de clausules met betrekking tot bijvoorbeeld het niet-concurrentiebeding.

Een andere problematiek die zich in de loop van de arbeidsrelatie kan voordoen, is wanneer u geconfronteerd wordt met een arbeidsongeval. Ook hier zijn er bepaalde zaken waarmee rekening dient te worden gehouden bij oa. de aangifte van het arbeidsongeval, betwistingen,...

Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht

Binnen de pijler van het sociaal zekerheidsrecht worden hoofdzakelijk geschillen behandeld over werkgeversbijdragen, arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, gezinsbijslag, bijdragen in het kader van het zelfstandig statuut,... Zo u het niet eens bent met een genomen beslissing aangaande een van voornoemde zaken, dan kunt u zich best zo spoedig mogelijk laten informeren, temeer daar in deze materies vaak een korte verjaringstermijn speelt, waarbinnen u beroep dient aan te tekenen tegen de ten uwe aanzien genomen beslissing. Doet u dit niet dan zal deze beslissing onherroepelijk en definitief worden, hetgeen inhoudt dat u hiertegen niks meer kunt inbrengen en gehouden zult zijn tot naleving van hetgeen werd beslist.

Tot slot dient ook nog het sociaal strafrecht te worden vermeld, hetgeen sinds de invoering van het sociaal strafwetboek (in voege sinds 1 juli 2011) een belangrijke invloed heeft op de wijze van bestraffing van alle inbreuken op het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Dit sociaal strafwetboek bevat specifieke sancties die ingedeeld worden in verschillende niveaus en dit in functie van de aard van het misdrijf. Deze niveaus zullen op hun beurt de sanctie gaan bepalen, die aan een welbepaalde inbreuk worden gekoppeld. Anderzijds worden de opgelegde sancties ook vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat in overtreding is met de regels uit het arbeids- of sociaal zekerheidsrecht, waardoor de boetes en straffen al snel heel hoog kunnen oplopen. Ook hier is het dus aangeraden om u voorafgaandelijk goed te informeren teneinde deze zware sancties te voorkomen.

Neem contact op