Dienstenwet

Dienstenwet Mr. Cynthia Cornelis

Uw advocaat en haar kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan Mr. Cynthia CORNELIS

Mr. Cynthia CORNELIS is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

Het kantoor van Mr. Cynthia CORNELIS is gevestigd te 9472 IDDERGEM, Aststraat nr. 2.

Mr. Cynthia CORNELIS oefent het beroep van advocaat uit in eigen naam.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0824.225.133.

Per e-mail kan u Mr. Cynthia CORNELIS bereiken via:

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Cynthia CORNELIS is verzekerd bij Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Cynthia CORNELIS verzekert verleent dekking in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Uw advocaat en haar dienstverlening

U kan bij Mr. Cynthia CORNELIS, terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken en administratieve rechtscolleges/overheden in België, mondelinge en schriftelijke advies en dienstverlening.

De precieze prijzen van deze diensten zijn: zie onder deel Erelonen en kosten van de website.

Mr. Cynthia CORNELIS maakt in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Cynthia CORNELIS bereiken:

  • via post op het adres: Aststraat 2, 9472 IDDERGEM
  • via fax op het nummer: +32 (0)53 39 08 01
  • via e-mail op de adressen: cynthia.cornelis@advocc.be, info@advocc.be of cc@advocc.be
  • via telefoon op het nummer: +32 (0)53 42 44 66
  • via GSM op het nummer: +32 (0)468 27 12 13

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Dendermonde is Mr. Cynthia CORNELIS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van haar Balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliedendermonde.be.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Cynthia CORNELIS is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen op het telefoonnummer 053/42.44.66 faxnummer 053/39.08.01 of via e-mailadres cynthia.cornelis@advocc.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienstt Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be. Via deze link kunnen ook aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat nr. 8 te 1000 Brussel.

Mr. Cynthia CORNELIS is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Balie Dendermonde: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij : het secretariaat van Balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48