Erelonen en Kosten

Erelonen en kosten

Algemeen

Er wordt steeds gestreefd naar een volledige transparantie wat betreft de kost van het aan de cliënt in rekening gestelde ereloon. Van bij de eerste consultatie of bespreking met de cliënt, wordt de tarificatie van het dossier besproken, alsook worden de verschillende administratieve- en gerechtskosten verduidelijkt.

Ereloon

Gezien het ereloon van de advocaat afhankelijk is van diverse factoren (houding van de tegenpartij in het geschil, belasting van de rechtbank,…) is het niet steeds mogelijk om van bij aanvang van het dossier de finale kostprijs te bepalen of in te schatten. In het overgrote deel van de dossiers zal het ereloon daarom worden berekend op basis van de geleverde prestaties en gepresteerde tijd. Indien toch voor een andere wijze van factureren zou worden gekozen, dan wordt dit van bij aanvang van het dossier duidelijk aangegeven. Tot slot dient er op te worden gewezen dat vanaf januari 2014, ook op de diensten verricht door advocaten 21% BTW verschuldigd is.

Kosten

Er wordt tevens een vergoeding aangerekend voor de diverse vaste en variabele kosten van het kantoor. Deze kosten worden steeds forfaitair per categorie in rekening gebracht en worden eveneens bij aanvang van het dossier met de cliënt overlopen. Zo kan onder meer, doch niet limitatief, aan volgende kosten worden gedacht:

  • Openen dossier
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Aangetekende zendingen
  • ...

Provisies

Op geregelde tijdstippen of vanaf het bereiken van een welbepaald bedrag, ontvangen de cliënten een tussentijdse factuur/provisie, die is vergezeld van een bijgevoegd prestatieoverzicht. Zo kunnen de geleverde prestaties en het in rekening gestelde bedrag worden geverifieerd. Door deze manier van werken worden verrassingen aan het einde van de rit vermeden. Bij gebrek aan tijdige betaling van een in rekening gestelde provisie, wordt de behandeling van het dossier om begrijpelijke reden stopgezet.

Rechtsbijstand

Wat vaak uit het oog wordt verloren, is dat zowel bedrijven alsook particulieren in vele gevallen een beroep kunnen doen op een rechtsbijstandsverzekering. Dit komt er op neer dat u in deze hypothese zelf kunt kiezen, welke advocaat uw verzekeraar dient aan te stellen voor het behartigen van uw belangen. Indien er zich een schadegeval voordoet dat onder de dekking van de polis rechtsbijstand valt, dan dient u enkel contact op te nemen met uw verzekeraar, de contactgegevens van de door u gekozen advocaat over te maken samen met het verzoek tot diens aanstelling in een welbepaald dossier over te gaan. Hierna enkele voorbeelden van zaken die het voorwerp kunnen uitmaken van een polis rechtsbijstand:

  • Dagvaarding voor de politierechtbank ingevolge een verkeersinbreuk
  • Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval met materiële en/of lichamelijke schade, die te wijten is aan een derde
  • Wanneer u als ondernemer verwikkeld raakt in een juridisch geschil met een werknemer (bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag,...)
  • ...

Indien u niet zeker bent of u voor een welbepaald geschil al dan niet kunt terugvallen op een polis rechtsbijstand, dan adviseer ik u graag terzake of kijk ik uw polis na.

Invorderingsdossiers – Abonnementen

Indien u op regelmatige basis een beroep wenst te doen op de diensten van het kantoor, u uw invorderingsdossiers voor onbetaalde en niet-betwiste facturen/kostennota’s aan het kantoor wenst toe te vertrouwen, dan kunt u uiteraard genieten van een gunstiger en bijzonder concurrentieel tarief. Hierbij staat bij aanvang duidelijk vast wat een dossier u precies zal kosten. Zo kunt u uw onbetaalde facturen alsnog via een win-win situatie recupereren.

Het kantoor staat ter uwer beschikking voor nadere bespreking en toelichting.

Neem contact op